Project Officer

13 mei 2024
92 / Uur
Application ends: 24 mei 2024

Apply for this job

Opdracht Beschrijving

Standplaats: Driebergen

Startdatum: 01-08-2024

Einddatum: 31-07-2025

Optie tot verlenging: Ja, 1 maal 12 maanden

Uren per week: 36

Werken op locatie: 
Ja

Vo-A: Ja deze is van toepassing

Nederlandstalig vereist: 
Ja

Opdracht omschrijving:

Het Digital Intrusion Team (DIGIT) zoekt een project officer kwaliteitszorg ter ondersteuning van het projectteam dat zich bezig houdt met de realisatie van een intern kwaliteitssysteem. 

Het team

Sinds maart 2019 voert DIGIT de binnendringbevoegdheid uit. DIGIT is het enige team in Nederland waarin experts van politie, Koninklijke Marechaussee en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst uitvoering geven aan de wettelijke hackbevoegdheid. Het team werkt op aanvraag van opsporingsteams in binnen- en buitenland en is onderdeel van de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties.

Bij DIGIT werken diverse specialisten die, binnen de grenzen van de wet, heimelijk en op afstand binnendringen in computersystemen en apparaten van verdachten, zoals telefoons, servers of computers.  Naast legal hackers werken er ook security researchers, softwareontwikkelaars en engineers. 

De bevoegdheid mag alleen ingezet worden bij zware misdrijven, dit betekent dat je met je werkzaamheden een waardevolle bijdrage levert aan de opsporing van verdachten van deze misdrijven. In combinatie met de heimelijkheid van de bevoegdheid zijn vertrouwelijkheid en de afscherming van methodieken zeer belangrijk binnen DIGIT. 

Context opdracht

Deze technisch complexe bevoegdheid was nieuw voor de politie en gaat vanwege de vergaande inbreuk op de levenssfeer van verdachten gepaard met een uitgebreid wettelijk kader. Het wettelijk kader is betrekkelijk minutieus geregeld en is op onderdelen contrair aan elkaar. In de eerste paar jaar stond daarom het operationaliseren van de bevoegdheid, het inrichten van het team en het opdoen van ervaring centraal. Na vijf jaar breekt de fase aan waarin DIGIT de ambitie heeft om een volgende professionaliseringsslag te maken door een kwaliteitssysteem in te richten.

In de afgelopen vijf jaar is er ook veel belangstelling geweest voor de binnendringbevoegdheid.  De wetgever heeft specifiek vastgelegd dat de Inspectie van Justitie en Veiligheid (hierna Inspectie) toezicht houdt op het functioneren van het wettelijke systeem rond de uitvoering van de binnendringbevoegdheid. De Inspectie rapporteert elk jaar over de resultaten van haar toezichtsactiviteiten. 

Daarbovenop hebben het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC) en de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad (PG Hoge Raad) ieder een rapport gepubliceerd over de bevoegdheid. Het WODC heeft een evaluatie uitgevoerd naar de binnendringbevoegdheid. De PG Hoge Raad heeft vanuit haar toezichthoudende taak op het Openbaar Ministerie ook een evaluatie naar de binnendringbevoegdheid uitgevoerd.

Op basis van de rapporten van de Inspectie, WODC en de PG Hoge Raad heeft de minister van Justitie en Veiligheid een beleidsreactie gepubliceerd. In de beleidsreactie heeft de minister de politie de opdracht gegeven om een visie op te stellen voor passende kwaliteitszorg binnen DIGIT

De Inspectie en de politie hebben in 2023 en 2024 diverse gesprekken gevoerd over het realiseren van een kwaliteitssysteem. Dit heeft geresulteerd in een procesplan waarin een aanpak beschreven staat hoe het kwaliteitssysteem gerealiseerd gaat worden. Voor de uitvoering van dit procesplan is een projectgroep ingericht, voor deze projectgroep zoeken wij een project officer.

Vanwege de aard van de functie vinden een groot deel van werkzaamheden op kantoor plaats. Thuiswerken is zeer beperkt mogelijk.

Opdracht

DIGIT zoekt twee project officers voor het projectteam. De project officers werken samen met het projectteam aan de uitvoering van het procesplan. In het procesplan staan de methode en activiteiten beschreven om invulling te geven aan het kwaliteitssysteem. 

Doelstelling:

In de beleidsreactie heeft de minister de politie de opdracht gegeven om een visie op te stellen voor passende kwaliteitszorg binnen DIGIT. Het opgestelde procesplan is de leidraad bij het realiseren van het kwaliteitssysteem. 

In 2024 en q1 2025 geeft DIGIT uitvoering aan het procesplan. De project officers maken onderdeel uit van het projectteam en werken mee aan de uitvoering door werkzaamheden uit te voeren die samenhangen met het realiseren van het kwaliteitssysteem. Na afronding van het procesplan wordt er door het projectteam een uitvoeringsplan opgesteld die inhoudelijk richting geven aan het kwaliteitssysteem. 

De opdracht is afgerond wanneer het procesplan is uitgevoerd en er een nieuw uitvoeringsplan is opgesteld om het kwaliteitssysteem inhoudelijk in te richten. 

Verantwoordelijkheden: 

Het kwaliteitssysteem omvat een samenhangend geheel aan beleid, processen en (controle-)instrumenten waarmee DIGIT inzicht heeft op de risico’s en aantoonbaar kan maken dat er maatregelen zijn getroffen op basis van risicomanagement. Het kwaliteitssysteem richt zich op het operationeel proces, gegevensverwerkingen op basis van de Wpg, en de informatiebeveiliging. Wij vinden het belangrijk dat je affiniteit en/of interesse hebt in deze onderwerpen.

Werkzaamheden bestaan o.a. uit:

 • Ondersteunen en faciliteren van medewerkers bij het in kaart brengen van processen
 • Ontwerpen van processchema’s en maken van procesbeschrijvingen
 • Vertalen van principes binnen kwaliteits- en risicomanagement naar de opsporing
 • Uitvoeren en opstellen van (risico)analyses
 • Onderzoek doen en adviseren van het projectteam over de toepassing van kwaliteitsnormen en wettelijk kader
 • Opstellen van adviezen en adviseren van het projectteam over procesinrichting en KPI’s
 • Opstellen van adviezen en adviseren van het projectteam over te treffen maatregelen en controle-instrumenten (zowel procesmatig als technisch)
 • Voorbereiden, structureren en notuleren van bijeenkomsten

Kwaliteitszorg is een belangrijk onderwerp binnen het team, het is daarom van belang dat je nauwkeurig en gestructureerd bent. De dynamische heimelijke opsporingsachtergrond waarin jij je werkzaamheden verricht schrikken je niet af en je weet de principes van kwaliteitszorg te vertalen naar de opsporingsdynamiek.

Je hebt affiniteit met kwaliteitszorg en termen zoals KPI’s en controle-instrumenten zijn je niet onbekend. Je bent in staat om grote hoeveelheden informatie schriftelijk te verwerken. Je voelt je thuis binnen een team, maar kan ook prima zelfstandig werken. Daarnaast heb je uitstekende communicatieve vaardigheden zowel in woord als geschrift.

Opleiding:  Je hebt een hbo-diploma in een relevante richting, zoals kwaliteits- en procesmanagement, bedrijfskunde en organisatiekunde

Professionele kennis en werkervaring:

Eisen:

 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring met kwaliteits- en risicomanagement
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring met het uitvoeren van risicoanalyses 
 • Kandidaat heeft ervaring met het opzetten van kwaliteitszorg binnen minimaal twee typen organisaties 
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring met informatiebeveiligingsnormen
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring met het opstellen van adviezen, rapporten en het uitvoeren van analyses

Wensen:

 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met de opsporing en strafvordering
 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met de Wpg
 • Kandidaat heeft werkervaring met IT en security
 • Kandidaat heeft werkervaring in een organisatie waar gewerkt wordt met gevoelige informatieCompetenties:

 • Accuratesse: Werkt nauwkeurig en zorgvuldig, heeft oog voor detail en maakt weinig fouten.
 • Kwaliteitsgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.
 • Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
 • Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid:
  Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk.Helaas bieden wij als organisatie geen ondersteuning bij visumaanvragen en -procedures.